Privacy

Versie 3.0

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 21 november 2018.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Puur.nu en haar gelieerde netwerken. U dient zich ervan bewust te zijn dat Puur.nu niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

Puur.nu respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens zijn alle informatie waarmee een natuurlijke persoon (de betrokkene) kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. De persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken (d.w.z. van ontvangen en opslaan tot aanpassen, doorsturen en verwijderen), zijn onder meer:

 • basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, geslacht, het bedrijf waar u werkt of uw functie;
 • contactgegevens zoals postadres, (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres;
 • financiële informatie, zoals het bankrekeningnummer;
 • technische gegevens, zoals uw IP-adres, het apparaat waarmee u onze website bezoekt en de pagina’s die u bekijkt;
 • persoonsgegevens die u ons geeft als u bij ons solliciteert of begeleiding krijgt van een netwerkadviseur/matchmaker/coach, zoals opleidings- en loopbaangegevens;
 • eventueel beeldmateriaal (foto/video) gemaakt tijdens evenementen ten behoeve van plaatsing in onze mails, op social media en/of website;
 • alle overige persoonsgegevens die wij van of over u krijgen of die wij zelf kunnen verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doelen.

 

Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?

In de meeste gevallen verkrijgen wij uw persoonsgegevens van u zelf, bijvoorbeeld als u ons een opdracht voor deelname aan een netwerk geeft, als u onze website bezoekt, een formulier op onze website invult, bij ons solliciteert, uw visitekaartje aan ons geeft of uit informatie die wij krijgen tijdens (telefoon)gesprekken en e-mailcontact met u.
Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens ook op andere manieren verkrijgen, bijvoorbeeld van een wederpartij, via (openbare) registers (zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel) of uit openbare bronnen en websites.
 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

In alle relaties die wij aangaan zijn persoonsgegevens nodig om uiteindelijk de best mogelijke dienstverlening en samenwerking te bieden. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Zakelijke dienstverlening

Wij verwerken alleen die gegevens die nodig zijn voor het gebruik van onze diensten (toegang tot een HR-netwerk, begeleiding/coaching, organisatieontwikkeling of specifieke projecten). Klik hier voor de privacy-verklaring voor het gebruik van de DIX-vragenlijst binnen het portaal van JOHAN.

Marketing- en business developmentdoeleinden

Om onze klantenkring te onderhouden en uit te breiden kunnen wij u benaderen met voor u relevante informatie, publicaties of uitnodigingen. Dat doen wij ook om de relatie met onze partners te onderhouden.

Gebruik van onze website

Op onze website kunt u gebruikmaken van een contactformulier. Uw ingevulde gegevens gebruiken we eenmalig om u een reactie te geven.

Deelname aan onze events

Bij aanmelding voor een van onze events vragen wij om uw persoonsgegevens. Deze gebruiken wij om uw aanmelding te bevestigen, u op de hoogte te houden van het betreffende event en uw aanwezigheid te registreren. Door deelname aan één van de netwerkactiviteiten geeft u automatisch toestemming tijdens deze activiteiten gemaakt beeldmateriaal te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden in de breedste zin van het woord.

Tevredenheidsonderzoeken

Wij vinden het belangrijk om te weten wat u van onze dienstverlening vindt. Daarom kunnen wij u tijdens de deelname aan een HR-netwerk uitnodigen om een tevredenheidsonderzoek in te vullen. Ook kunnen wij u na een bezoek aan een van onze events een uitnodiging sturen om het betreffende event te beoordelen.

Sollicitaties en begeleiding/coaching

Om uw sollicitatie of de begeleiding door een netwerkadviseur/matchmaker of coach te kunnen behandelen, vragen wij om uw persoonsgegevens. Door in te stemmen met begeleiding door een netwerkadviseur/matchmaker/coach geeft u toestemming om uw persoonsgegevens te delen binnen het HR-netwerk. Gegevens in het kader van begeleiding/coaching bewaren we gedurende het traject met een maximum van één jaar. De sollicitatiegegevens die u met ons deelt via e-mail en in (telefoon)gesprekken worden niet zonder toestemming gedeeld, bewaren wij tot uiterlijk vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure.
 

Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?

Wij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een rechtsgrond bestaat. De bovenstaande verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden uit de AVG:

 • Voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • Met uw toestemming;
 • Vanwege een gerechtvaardigd belang.

 

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Het kan nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens delen met derde partijen. Dat kan in onder meer de onderstaande gevallen:

 • Externe leveranciers die wij inschakelen voor verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring, zoals onze ICT-leveranciers;
 • Derde partijen die betrokken zijn bij de hosting of organisatie van onze netwerken/events;

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG. Als een derde uw persoonsgegevens verwerkt als verwerker namens Puur.nu, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de eisen van de AVG.

Persoonsgegevens in het kader van begeleiding/coaching worden nooit zonder uw toestemming met derden buiten het HR-netwerk gedeeld.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd.
Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht dan houden wij die termijnen aan.
 

Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.
Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens of als u misbruik ervan vermoedt, neemt u dan contact met ons op via info@puur.nu.
 

Welke rechten heeft u?

U kunt de persoonsgegevens die wij van u verwerken inzien. U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Ook kunt u onder bepaalde omstandigheden de verwerking beperken, ons verzoeken uw gegevens over te dragen of bezwaar maken tegen de verwerking. Wij zullen beoordelen of we op grond van de wet aan uw verzoek tegemoet kunnen komen. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens). We maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, maar besluiten altijd op basis van een menselijke blik.
 

Contact met ons opnemen

Als u meer wilt weten of vragen of klachten heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u (schriftelijk) contact met ons opnemen via: info@puur.nu of Puur.nu, Javastraat 68, 6824 MG Nijmegen.

Omdat wij deze verklaring van tijd tot tijd kunnen aanpassen raden wij u aan om deze pagina regelmatig te bekijken zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen. Als we onze privacyverklaring ingrijpend veranderen dan publiceren wij dat ook via een duidelijk bericht op onze website. Als wij uw gegevens voor een andere verwerking willen gebruiken, dan zullen wij u actief informeren.