Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor opdrachtgevers van Puur.nu, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

2. Grondslag offertes

Offertes van Puur.nu zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie heeft verstrekt. Puur.nu zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet altijd kan worden gegarandeerd.

3. Terbeschikkingstelling van informatie en medewerkers door de opdrachtgever

0m de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Puur.nu nodig heeft.
Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van PUUR.nu betrokken(zullen)zijn.

4. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Puur.nu gebeurt uitsluitend in onderling overleg.

5. Tarieven en kosten van de opdracht

Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn inbegrepen secretariaatskosten, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen kunnen deze afzonderlijk worden berekend. Een tussentijdse verandering van het niveau van lonen en kosten die Puur.nu noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend.
Puur.nu moet over al haar tarieven 21% BTW in rekening brengen. BTW wordt niet in rekening gebracht als opdrachtnemer vrijgesteld is van BTW en een kortdurende training afneemt.

6. Betalingsvoorwaarden

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na declaratiedatum. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

7. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of de opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Puur.nu de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien deze aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

8. Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van Puur.nu worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Puur.nu verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Puur.nu kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd van de opdracht zal zijn. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is betaald. Indien de opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van Puur.nu dan zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor de opdrachtgever.

9. Bedenktijd, overmacht en voortijdige beëindiging van de opdracht

Voor particuliere cliënten geldt voor open inschrijvingen een bedenktijd van 14 dagen, na aanvang van de inschrijving. Daarna is de cursist bij annulering van de training 100% van het cursusgeld verschuldigd, indien de training binnen 5 werkdagen voor de aanvang wordt geannuleerd. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de training boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt.

Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd, maar geldt dat tot het moment dat de offertetijd is verstreken ontbinding van de overeenkomst mogelijk is zonder extra kosten.

Indien de training in geval van overmacht aan de kant van Puur.nu niet verzorgd kan worden op de vastgestelde datum, zorgt Puur.nu voor vervanging van de trainer. Blijkt deze oplossing niet wenselijk, wordt in onderling overleg een nieuwe datum vastgesteld. Alle overige afspraken blijven daarbij van kracht. Puur.nu kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en kosten die met de datumwijziging gemoeid zijn.

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt.

Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft Puur.nu vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. Puur.nu mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed ontrekken en haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in alle redelijkheid niet kan worden gevergd. Puur.nu behoudt daarbij aanspraak op betaling van declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht. Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

10. Intellectueel eigendom

Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Puur.nu. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Puur.nu.

11. Vertrouwelijkheid en privacy

Puur.nu is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Puur.nu zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Puur.nu aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van Puur.nu, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen.
Door het aangaan van een overeenkomst met Puur.nu wordt aan Puur.nu toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Puur.nu uitsluitend gebruiken voor zijn eigen activiteiten.
Door deelname aan één van de open inschrijvingen geeft de deelnemer automatisch toestemming tijdens deze activiteiten gemaakte foto’s te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden in de breedste zin van het woord.

12. Aansprakelijkheid

Puur.nu is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Puur.nu van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Puur.nu voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een halfjaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend.

13. Klachtenreglement

Het klachtenreglement geeft de klager een middel iets te ondernemen tegen de bejegening, doen of nalaten van Puur.nu of een van haar medewerkers. Een klacht kan tevens betrekking hebben op derden die in opdracht van Puur.nu werkzaamheden ten behoeve van cliënten van Puur.nu hebben verricht. Lees hiervoor ons klachtenreglement op onze website.

14. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Meer informatie

Puur.nu
Javastraat 68
6524 MG Nijmegen
E  info@puur.nu
T  024-8442072
W  www.puur.nu